УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
на онлайн магазин www.sentohome.bg

С разглеждането и/или използването на тази Интернет страница Вие се съгласявате и приемате условията за ползване.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма  “СЕНТО ХОУМ АЙДИАС ”ЕOOД е собственик на Интернет страницата www. sentohome.bg, представляващ онлайн магазин; (“Сайта”);
“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата www.sentohome.bg на компютър или друго устройство;“
Стока / Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;
“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;
“Услуги” са всички действия, осъществявани от ТЪРГОВЕЦА при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между „СЕНТО ХОУМ АЙДИАС” ЕООД от една страна, наречено за краткост ТЪРГОВЕЦ, и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез Интернет страницата на онлайн магазин SENTOHOME.BG.

СТОКИ, ОБЕКТ НА ПРОДАЖБА

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Каталоговата част на SENTOHOME.BG е достъпна за разглеждане от всички потребители. Регистрацията на сайта дава възможност на ТЪРГОВЕЦА от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги (например адреси на получателя, история на поръчките и др.)

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.

Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в Интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушена опаковка).

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта. Рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставката. Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от страна на ТЪРГОВЕЦА, след като се увери в нейната цялост.

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Всички цени в сайта са в Български лева с включен ДДС.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или с и-мейл, извършено от оператор на SENTOHOME.BG.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Всеки потребител има право да се откаже от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоките в случай, че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялостта на опаковката им и е запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

SENTOHOME.BG има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на SENTOHOME.BG, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. SENTOHOME.BG не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез SENTOHOME.BG .

SENTOHOME.BG не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите SENTOHOME.BG във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за SENTOHOME.BG

SENTOHOME.BG има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти и новини. SENTOHOME.BG няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.

SENTOHOME.BG има право да събира и използва информация относно своите Потребители с цел подобряването на предлаганите Услуги. Всички цели, за които SENTOHOME.BG ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството.

SENTOHOME.BG гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Съгласно ЗЗП ние от SENTOHOME.BG сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
1. Името и адреса ни – „СЕНТО ХОУМ АЙДИАС” ЕООД , гр. София ул. Плачковски манастир 6
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
3. Цената на стоките е изписана с включен ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в секцията Плащане и Доставка.
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
6. Начините за Доставка са описани подробно в Плащане и Доставка.
7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„СЕНТО ХОУМ АЙДИАС” ЕООД е вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” като Администратор на лични данни с идентификационен № 1415839. „СЕНТО ХОУМ АЙДИАС” ЕООД може да събира лични данни и данни със специален характер на страниците на своите сайтове само с доброволното съгласие на съответния Потребител. Чрез създаване на профил, всеки Потребител се съгласява „СЕНТО ХОУМ АЙДИАС” ЕООД да събира и управлява неговите лични данни, в съответствие с разпоредбите на Закон 677/2001.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от SENTOHOME.BG, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срок, че не е съгласен с промените, то SENTOHOME.BG има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.